Algemene voorwaarden

Hieronder volgen de algemene voorwaarden van Lipverzorging.nl.

De voorwaarden kunnen ook gedownload worden als pdf: Algemene voorwaarden Lipverzorging.nl


Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Lipverzorging.nl: een handelsnaam van Quasi Trading B.V., gevestigd op Venenweg 59 te (1161 AK) Zwanenburg.
  • Lipverzorging.be: een handelsnaam van Quasi Trading B.V., gevestigd op Venenweg 59 te (1161 AK) Zwanenburg.
  • Lippenverzorging.nl: een handelsnaam van Quasi Trading B.V., gevestigd op Venenweg 59 te (1161 AK) Zwanenburg.
  • Lippenverzorging.be: een handelsnaam van Quasi Trading B.V., gevestigd op Venenweg 59 te (1161 AK) Zwanenburg.
  • Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Lipverzorging.nl.
  • Product: Alle artikelen die door Lipverzorging.nl wordt aangeboden op haar website.

1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Lipverzorging.nl, Lipverzorging.be, Lippenverzorging.nl en Lippenverzorging.be (hierna: Lipverzorging.nl) zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Tenzij Lipverzorging.nl zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Lipverzorging.nl zijn vrijblijvend en Lipverzorging.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Lipverzorging.nl.
2.3 Lipverzorging.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren of bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Lipverzorging.nl dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro (€) en inclusief btw.
3.2 Voor transport en afhandeling binnen Nederland brengt Lipverzorging.nl €1,95 in rekening. Voor verzending en afhandeling naar België geldt een tarief van €3,99. Verzending naar andere landen is niet mogelijk. Voor bestellingen van minimaal €7,50 worden geen verzend- en afhandelingskosten gerekend.
3.3 Na een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt door middel van iDEAL, Belfius Direct Net, KBC/CBC Payment of Bancontact / Mister Cash.
3.4 Inklaringkosten en/of in- en uitvoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de klant.

Artikel 4 Levering

4.1 Lipverzorging.nl streeft er naar alle bestellingen binnen een (1) werkdag na ontvangst van de betaling via PostNL of DPD naar het bij bestelling aangegeven afleveradres te verzenden. Indien Lipverzorging.nl hiervan om bepaalde redenen afwijkt stelt zij de klant hiervan zo mogelijk via e-mail op de hoogte. Lipverzorging.nl streeft er naar om in een dergelijk geval de bestelling  binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen.
4.2 Het pakket zal uitsluitend op het door de klant opgegeven adres worden bezorgd.
4.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
4.4 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Indien Lipverzorging.nl niet aan deze verplichting voldoet, heeft de klant het recht de koop onmiddellijk te ontbinden, tenzij partijen een andere leveringstermijn overeengekomen zijn.
4.5 Het is Lipverzorging.nl toegestaan in delen te leveren.
4.6 Lipverzorging.nl doet haar best om de website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. Indien een product niet leverbaar is, zal Lipverzorging.nl dit binnen een redelijke termijn aan de klant mededelen. Lipverzorging.nl zal zich in dat geval inspannen om in overleg met de klant een vervangend product te leveren.

Artikel 5 Reclames en retourzending

5.1 De klant heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Deze termijn vangt aan op de dag na dat het product door de klant is ontvangen. Retourzendingen worden in een dergelijk geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet door de klant beschadigd en/of geopend en/of gebruikt is. Lipverzorging.nl zal binnen 14 werkdagen nadat het product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag terugstorten naar de rekening waarvan de betaling is verricht. Indien de waarde van het product door het gebruik door de klant is verminderd, is de klant aansprakelijk voor deze waardevermindering. De klant geeft Lipverzorging.nl toestemming om een bedrag ter hoogte van de waardevermindering in te houden op het door Lipverzorging.nl terug te betalen bedrag.
5.2 In geval van ontbinding op grond van het voorgaande lid dient het product binnen 14 dagen na het inroepen van de ontbinding door Lipverzorging.nl retour ontvangen te zijn.
5.3 De retourzending is voor rekening en risico van de klant. Indien een retourzending niet door Lipverzorging.nl wordt ontvangen, terwijl deze wel door de klant is verzonden, zal Lipverzorging.nl niet overgaan tot betaling. Zendingen die door de klant onder rembours zijn verzonden zullen door Lipverzorging.nl niet worden geaccepteerd.

Artikel 6 Garantievoorwaarden en klachtenprocedure

6.1 Op al onze producten zit een wettelijke garantie. Een product dient bij levering in goede staat te verkeren en dient bij normaal gebruik naar behoren te functioneren. Een artikel verkeert in ieder geval niet in goede staat als het incompleet of beschadigd is.
6.2 Indien een artikel niet naar behoren functioneert binnen de toepasselijke garantietermijn, zoekt Lipverzorging.nl zo snel mogelijk naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Indien het probleem met het product aan de klant te wijten is, heeft de klant geen recht op een nieuw product of teruggave van het betaalde bedrag. Ook indien de klant het product normaal gebruikt heeft, heeft de klant geen recht op een nieuw vergelijkbaar product of teruggave van het betaalde bedrag.
6.3 De factuur van de bestelling is het garantiebewijs. Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie, vraagt Lipverzorging.nl om een kopie van de factuur.
6.4 Indien het geleverde product niet aan de overeenkomst voldoet, dient de klant Lipverzorging.nl hiervan binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het desbetreffende product op de hoogte te stellen middels een e-mail aan klantenservice@lippenverzorging.nl. Indien binnen deze termijn door Lipverzorging.nl geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Lipverzorging.nl geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Lipverzorging.nl zal binnen vijf (5) werkdagen op de klacht reageren.
6.5 Ook indien een klacht niet gaat over een product kan de klant zijn klacht op bovenstaande wijze melden. Ook op een dergelijke klacht zal Lipverzorging.nl binnen vijf (5) werkdagen reageren.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Lipverzorging.nl aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Lipverzorging.nl
7.2 Voor vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Lipverzorging.nl, dan wel tussen Lipverzorging.nl en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en Lipverzorging.nl, is Lipverzorging.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Lipverzorging.nl.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Lipverzorging.nl jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Lipverzorging.nl verschuldigd is.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Lipverzorging.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Lipverzorging.nl zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Lipverzorging.nl is in een dergelijk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Lipverzorging.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Lipverzorging.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Lipverzorging.nl totdat de klant alle verplichtingen uit de met Lippenverzorging.nl gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
9.2 Door Lipverzorging.nl geleverde zaken, die ingevolge het voorgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
9.3 De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Lipverzorging.nl veilig te stellen.
9.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Lipverzorging.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.5 Voor het geval Lipverzorging.nl haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Lipverzorging.nl en door Lipverzorging.nl aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Lipverzorging.nl zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 10 Privacy

Alle persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en kunnen gebruikt worden voor reclame- en marketing doeleinden, tenzij de klant hiertegen per e-mail bezwaar maakt. Persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 11 Diversen

11.1 Indien de klant aan Lippverzorging.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Lipverzorging.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de klant bij het plaatsen van de bestelling aan Lipverzorging.nl opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Indien door Lipnverzorging.nl gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze voorwaarden worden toegestaan, behoudt zij zich nadrukkelijk het recht voor te allen tijde alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Lipverzorging.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal alleen de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Lipverzorging.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Lipverzorging.nl is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Amsterdam.